RSS

การใช้งาน PowerPoint 2007 หน้าที่ 3

การใช้งาน PowerPoint 2007 ตอนที่ 9 -การใส่เอฟเฟคต์ให้ออบเจ็คต์ในแผ่นสไลด์

การใช้งาน PowerPoint 2007 ตอนที่ 10 -การเรียกชมงานนำเสนอ

การใช้งาน PowerPoint 2007 ตอนที่ 11 -การเชื่อมโยงหลายมิติ

การใช้งาน PowerPoint 2007 ตอนที่ 12 -การจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย

การใช้งาน PowerPoint 2007 หน้า 2

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: