RSS

คำอธิบายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6

 

          คำอธิบายรายวิชา

 

 

 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2                                                                                                            รหัสวิชา  ง33102

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                                                                             ภาคเรียนที่  2จำนวน   20   ชั่วโมง      

 

ศึกษาการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสมควรเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูง และใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานตามหลักการทำโครงงาน การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพตลอดจนมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ

 

โดยใช้ทักษะการพัฒนา การเลือก การใช้และปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการในการทำกิจกรรม ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด

 

 

 

ง 3.1  ม.6/7;        ง 3.1  ม.6/8;        ง 3.1  ม.6/11;      ง 3.1  ม.6/12;

 

ง 4.1  ม.6/2;        ง 4.1  ม.6/3;

 

 

รวมรหัสตัวชี้วัด                 6    ตัวชี้วัด

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: