RSS

คำอธิบายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

 คำอธิบายรายวิชา

 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2                                                                                                       รหัสวิชา  ง32102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                                                   ภาคเรียนที่   2  จำนวน   20   ชั่วโมง                                                       

ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่าง ๆ  ที่มีผลต่อการแก้ปัญหา หรือ สนองความต้องการ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน รู้ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การสร้างชิ้นงาน

โดยใช้ทักษะการอธิบาย วิเคราะห์ สร้างและพัฒนา การแก้ปัญหา และการเขียนโปรแกรมภาษาด้วยคอมพิวเตอร์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการในการสร้างงาน ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

 

รหัสตัวชี้วัด

 

ง 2.1  ม.5/1;                        ง 2.1  ม.5/2;                        ง 2.1  ม.5/3;

ง 3.1  ม.5/5;                        ง 3.1  ม.5/6

 

รวมรหัสตัวชี้วัด                 5    ตัวชี้วัด

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: