RSS

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ e-Book

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ e-Book

 1.  ความหมายและความสำคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
 2. วิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
 3. ลักษณะไฟล์ของ e-Book
 4. การแบ่ง e-Book ตามลักษณะ
 5. ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

แบบฝึกหัดที่ 1.1 ความหมาย วิวัฒนาการ ลักษณะ และประโยชน์ของ e-Book

 1. โครงสร้างทั่วไป และองค์ประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
 2. ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
 3. องค์ประกอบของ e-Book
 4. ข้อดี-ข้อเสียของ e-Book
 5. ข้อแตกต่างระหว่าง  (e-Book) กับหนังสือทั่วไป
 6. เทคโนโลยีสำหรับ e – Book
 7. ปัญหาของ e – Book และแนวโน้มของ e – Book
 8. โปรแกรมที่นิยมใช้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e -Book)

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1.2 โครงสร้าง ประเภท ข้อดี-ข้อเสียของ e-Book และโปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ e-Book

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: