RSS

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนะนำโปรแกรม  FlipAlbum Vista Pro 7.0

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนะนำโปรแกรม  FlipAlbum Vista  Pro 7.0

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนะนำโปรแกรม  FlipAlbum Vista  Pro 7.0

  1. แนะนำโปรแกรม คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม
  2. โครงสร้างงาน e-Book ของโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 และความต้องการของระบบพื้นฐาน
  3. การเปิดโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0
  4. การปิดโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

แบบฝึกหัดที่ 2.1  การเปิด-ปิดโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

  1. ส่วนประกอบและภาพส่วนประกอบของโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0
  2. แถบรายการคำสั่ง(Menu Bar)
  3. เมนูย่อยของแถบรายการคำสั่ง
  4. แถบเครื่องมือ (Tool Bar)และหน้าที่ของปุ่มเครื่องมือต่างๆ บนแถบเครื่องมือ (Tool Bar)

แบบฝึกหัดที่ 2.2 ส่วนประกอบของโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนะนำโปรแกรม  FlipAlbum Vista  Pro 7.0

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: