RSS

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนะนำโปรแกรม  FlipAlbum Vista  Pro 7.0

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนะนำโปรแกรม  FlipAlbum Vista  Pro 7.0

  1. แนะนำโปรแกรม คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม
  2. โครงสร้างงาน e-Book ของโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 และความต้องการของระบบพื้นฐาน
  3. การเปิดโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0
  4. การปิดโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

แบบฝึกหัดที่ 2.1  การเปิด-ปิดโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

  1. ส่วนประกอบและภาพส่วนประกอบของโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0
  2. แถบรายการคำสั่ง(Menu Bar)
  3. เมนูย่อยของแถบรายการคำสั่ง
  4. แถบเครื่องมือ (Tool Bar)และหน้าที่ของปุ่มเครื่องมือต่างๆ บนแถบเครื่องมือ (Tool Bar)

แบบฝึกหัดที่ 2.2 ส่วนประกอบของโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนะนำโปรแกรม  FlipAlbum Vista  Pro 7.0

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: