RSS

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยที่ 4 การตกแต่ง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4 การตกแต่ง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

 1. การเพิ่มข้อความในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0
 2. การเพิ่มข้อความจากโปรแกรม Microsoft Word
 3. การแก้ไขข้อความในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0
 4. การจัดตำแหน่งข้อความในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0
 5. การลบข้อความในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4.1 การจัดการข้อความ

 1. การแทรกรูปภาพในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0
 2. การทำให้รูปภาพแสดงผลทั้ง 2 หน้าในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0
 3. การหมุนรูปภาพในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4.2 การจัดการรูปภาพ

 1. การกำหนดรูปแบบเล่มหนังสือในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0
 2. การปรับแต่งหน้าหนังสือในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4.3 การกำหนดรูปแบบเล่มหนังสือ

 1. การออกแบบปกหนังสือ ในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4.4 การออกแบบปกหนังสือ e-Book

 1. การเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับรูปภาพในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0
 2. การกำหนดเสียงพื้นหลังในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0
 3. การใส่ห่วงให้กับหนังสือในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4.5 การเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับรูปภาพ การกำหนดเสียงให้พื้นหลัง การใส่ห่วงหนังสือ

 1. การใส่เสียงในหน้าหนังสือในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0
 2. การแทรกไฟล์วีดีโอในหน้าหนังสือในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4.6 การใส่เสียงและการแทรกไฟล์วีดีโอลงหน้าหนังสือ

แบบทดสอบหลังเรียนเรียนหน่วยที่ 4 การตกแต่ง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: