RSS

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  การจัดการการเชื่อมโยงเอกสาร  เครื่องหมายคั่นหน้า ที่คั่นหน้า สารบัญและดัชนี

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจัดการการเชื่อมโยงเอกสาร เครื่องหมายคั่นหน้า ที่คั่นหน้า สารบัญและดัชนี

 1. การเชื่อมโยงเอกสารในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

แบบฝึกหัดที่ 5.1 การจัดการการเชื่อมโยงเอกสาร

 1. การเพิ่มเครื่องหมายคั่นหน้าสำคัญของหนังสือ
 2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบเครื่องหมายคั่นหน้าสำคัญของหนังสือ
 3. การลบเครื่องหมายคั่นหน้าสำคัญของหนังสือ    การลบเครื่องหมายคั่นหน้าสำคัญของหนังสือทั้งหมด
 4. การทำที่คั่นหนังสือหนังสือ
 5. การปรับเปลี่ยนรูปแบบที่คั่นหนังสือใน
 6. การลบที่คั่นหนังสือ    การลบที่คั่นหนังสือทั้งหมด

แบบฝึกหัดที่ 5.2 การจัดการเครื่องหมายคั่นหน้า ที่คั่นหน้า

 1. การจัดการหัวข้อสารบัญ
 2. การเปลี่ยนชื่อรายการสารบัญ
 3. การซ่อนรายการสารบัญ
 4. การยกเลิกการซ่อนรายการสารบัญ
 5. การสร้างดัชนีท้ายเล่ม

แบบฝึกหัดที่ 5.3 การจัดการสารบัญและดัชนี

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจัดการการเชื่อมโยงเอกสาร เครื่องหมายคั่นหน้า ที่คั่นหน้า สารบัญและดัชนี

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: