RSS

เผยแพร่ผลงานครู

แอฟพลิเคชั่น ฟรีโหลด

อักษรธรรมในคำภีร์ใบลาน

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ชุดการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

โดยนางศิริษา   แสนดวง

 

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: